Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem portalu https://aukcje.jtsmaszyny.pl/ (dalej: „Portal”) jest spółka JTS MASZYNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Staszowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000802793, posiadająca numer REGON: 384301379 oraz NIP: 8661741803 (dalej jako: „JTS Maszyny” lub „Administrator”).

Nasza siedziba znajduje się w Staszowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 68 (28-200 Staszów). Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres: prywatnosc@jtsmaszyny.pl.

Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Portalu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o jego funkcjonowaniu koniecznie zajrzyj do regulaminu.

UŻYTOWNICY PORTALU

Z uwagi na charakter Portalu i zasady jego działania użytkownicy dzielą się na użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych (a więc osoby, które założyły konto w Portalu lub korzystają wyłącznie z jego funkcji informacyjnych bez rejestracji) oraz na użytkowników sprzedających i kupujących (w ramach prowadzonych za pomocą Portalu aukcji).

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Portalu przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez rejestrację w Portalu i akceptację regulaminu) oraz w celach związanych z realizacją obowiązków rachunkowo-podatkowych (w przypadku Twojego aktywnego udziału w aukcjach organizowanych za pośrednictwem Portalu).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

KONTAKT

Kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe, w tym dane zawarte w treści korespondencji lub przekazane w trakcie rozmów telefonicznych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać z nami kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujesz kontaktując się z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z użytkownikami naszego Portalu oraz chęć udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania zadawane przez osoby zainteresowane naszymi produktami, usługami i zasadami działania Portalu.

DANE EKSPLOATACYJNE

Możemy przetwarzać dane wszystkich użytkowników Portalu charakteryzujące sposób korzystania z naszych stron (są to tak zwane dane eksploatacyjne). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (czyli Twojego adresu IP), a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia z którego korzystasz (np. czy przeglądając Portal korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce z którego łączysz się z naszym serwerem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Portalu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Portalem.

Podstawą prawną do operacji przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w Portalu i poprawa jego jakości.

OBSŁUGA ROSZCZEŃ

Treść prowadzonej z Tobą korespondencji oraz Twoja historia aktywności w Portalu mogą podlegać archiwizacji. Masz prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji oraz Twojej aktywności w Portalu (jeżeli podlegały archiwizacji), jak również domagać się ich usunięcia, chyba że taka archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami lub po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Portalu jest nasz usprawiedliwiony interes w postaci zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia w razie sporu z Tobą treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie. Ponadto archiwizacja, o której mowa powyżej może służyć przeciwdziałaniu, wykrywaniu i zwalczaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących prowadzenia lub rozliczania aukcji publikowanych przez użytkowników na naszym Portalu.

MARKETING

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w celach marketingowych (tj. do wysyłania Ci bezpośrednich wiadomości handlowych, marketingowych, reklamowych lub promocyjnych bądź kontaktowania się z Tobą telefoniczne). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”). Udzieloną zgodę możesz wycofać w każdym momencie bez konsekwencji, poprzez kliknięcie w link który pozwala anulować subskrypcję w otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub poprzez użycie odpowiedniej funkcjonalności znajdującej się w Twoim koncie prowadzonym w Portalu.

W niektórych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego może być uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO – tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią” oraz motyw 47 RODO – „Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”). Zgodnie z motywem 47 RODO taki prawnie uzasadniony interes może istnieć w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem – na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (w tym przypadku użytkownikiem Portalu). Pamiętaj, że zawsze masz prawo wnieść w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Administrator nie może już przetwarzać Twoich danych do takich celów.

PLIKI COOKIES

W Portalu wykorzystywane są pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu,
 2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Portalu,
 3. korzystać z narzędzi analitycznych,
 4. korzystać z narzędzi marketingowych.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną. 

W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 powyżej informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Portalu, a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyki odwiedzin w Portalu.

W sytuacji określonej w pkt 4 (tj. w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. „zgoda osoby, której dane dotyczą”).

Podczas Twojej pierwszej wizyty w Portalu wyświetlana jest informacja dotycząca stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności we wszystkich celach opisanych powyżej. Zgodę zawsze możesz wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody), usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Portalu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Nie musisz udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Można temu zapobiec poprzez usuwanie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zrezygnowanie z plików cookies dotyczy zazwyczaj wyłącznie konkretnej przeglądarki – oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej przez Ciebie na tym samym lub innym urządzeniu.

Możesz skorzystać też z narzędzi pozwalających na zbiorowe zarządzanie ustawieniami plików cookies oraz wtyczek do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Przeglądarki internetowe oferują także możliwość korzystania z tzw. „trybu incognito”, który umożliwia odwiedzanie stron internetowych bez zapisywania w historii przeglądarki informacji o odwiedzonych witrynach i pobranych plikach. Pliki cookies utworzone w trybie incognito co do zasady usuwane są w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Portalu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Możemy przetwarzać następujące kategorie informacji na Twój temat:

 1. w przypadku użytkowników zarejestrowanych w Portalu jako sprzedający możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  • nazwa firmy,
  • NIP,
  • imię i nazwisko (osoby uprawnionej do reprezentacji),
  • adres prowadzonej działalności gospodarczej lub adres do doręczeń,
  • adres e-mail
  • numer telefonu,
  • informacje dotyczące przetwarzanych płatności,
  • historia aktywności użytkownika w Portalu,
  • dane konieczne do wystawienia faktury,
  • dane zawarte w opisach aukcji publikowanych przez sprzedającego,
  • dane widoczne na publikowanych przez użytkownika w Portalu zdjęciach i innych materiałach graficznych lub tekstowych,
  • dane dotyczące sporów pomiędzy użytkownikami (w tym historia korespondencji i informacje dotyczące aukcji),
  • inne informacje zawarte w koncie użytkownika,
  • inne dane udostępnione przez użytkownika w ramach prowadzonych na Portalu aukcji.
 2. w przypadku użytkowników zarejestrowanych w Portalu jako kupujący możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  • nazwa firmy,
  • NIP,
  • imię i nazwisko (osoby uprawnionej do reprezentacji),
  • adres prowadzonej działalności gospodarczej lub adres do doręczeń,
  • adres e-mail
  • numer telefonu,
  • informacje dotyczące przetwarzanych płatności,
  • historia aktywności użytkownika w Portalu,
  • dane konieczne do wystawienia faktury,
  • dane zawarte w ofertach publikowanych przez kupującego w ramach uczestnictwa w prowadzonych za pośrednictwem Portalu aukcjach,
  • dane widoczne na publikowanych przez użytkownika w Portalu zdjęciach i innych materiałach graficznych lub tekstowych,
  • dane dotyczące sporów pomiędzy użytkownikami (w tym historia korespondencji i informacje dotyczące aukcji),
  • inne informacje zawarte w koncie użytkownika,
  • inne dane udostępnione przez użytkownika w ramach prowadzonych na Portalu aukcji.
 3. w przypadku wszystkich użytkowników Portalu (zarówno tych zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych) możemy przetwarzać następujące dane eksploatacyjne:

  • adres IP urządzenia,
  • data i czas serwera,
  • lokalizacja urządzenia końcowego, z którego użytkownik łączy się z Portalem,
  • parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika.
  • położenie geograficzne (kraj),
  • preferowany język (język interfejsu urządzenia),
  • tagi UTM, określające z jakiej lokalizacji sieciowej przybył użytkownik,
  • dane o źródle, z którego użytkownik trafił do Portalu,
  • dane o przeglądanych w Portalu treściach (np. sposób przechodzenia pomiędzy podstronami Portalu),
  • identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookies, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń (na potrzeby wykorzystania plików cookies).
 4. w przypadku osób kontaktujących się z Administratorem możemy przetwarzać następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • inne dane osobowe, które mogą zostać zawarte przez nadawcę w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe użytkowników naszego Portalu przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. Ze względu na lokalizację serwerów tych podmiotów, dane te będą przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto, podmioty te gwarantują odpowiedni stopień ochrony powierzanych im danych.

Musisz również wiedzieć, że w naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu: (i) hostingu, (ii) obsługi księgowej, (iii) obsługi prawnej, (iv) obsługi informatycznej, (v) obsługi płatności internetowych, (vi) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności, w tym Portalu i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), (vi) a także nasi zaufani partnerzy i inne podmiot, którym udostępnienie Twoich danych jest potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania Portalu lub realizacji łączących nas z Tobą umów.

Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

Gdyby Twoje dane osobowe miały zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw trzecich, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, aby odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Gdy zawierasz z nami umowę (zakładając konto w naszym Portalu) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania tej umowy oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany odpowiednimi przepisami podatkowymi lub przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową (w zależności od tego który z tych okresów jest dłuższy). Pamiętaj, że samo skasowanie konta w Portalu nie sprawi, że Twoje dane zostaną przez nas natychmiastowo usunięte.

Dane osobowe udostępnione nam za pośrednictwem wybranych przez Ciebie środków komunikacji będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony odpowiednimi przepisami.

W przypadku sporów (pomiędzy użytkownikami lub pomiędzy użytkownikiem a JTS Maszyny), dane są przechowywane do czasu zaspokojenia roszczenia lub do daty wygaśnięcia roszczenia. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa administracyjnego lub karnego, oszustwa lub udzielenia fałszywych informacji, dane przechowane będą co najmniej przez okres niezbędny do wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Przetwarzanie Twoich danych oparte o zgodę, jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody (np. zgody marketingowe).

Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

– prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15
Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.

3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

– prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16
Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

– prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17
Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”)


1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

 2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18
Prawo do ograniczenia przetwarzania 

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21
Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.

5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

– prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20
Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych powyżej praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: prywatnosc@jtsmaszyny.pl

Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów i adresy e-mail) możesz uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/

Jeżeli chcesz skontaktować się z innym organem nadzoru odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych wejdź na odwiedź stronę internetową Europejskiej Rady Ochrony Danych: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl

Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia z nami umowy

Zbieramy Twoje dane osobowe przede wszystkim w zakresie koniecznym do zawarcia, wykonywania i rozliczania umowy. Część danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości itd.). Podanie przez Ciebie danych osobowych w związku z korzystaniem z Portalu jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, aby w pełni korzystać z jego możliwości. Brak podania danych osobowych uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Portalu i związanych z nim usług.

Podanie wybranych przez Ciebie danych osobowych podczas kontaktu z nami za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Nie musisz również udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z `.

Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe użytkowników Portalu oraz osób kontaktujących się z nami pozyskujemy co do zasady od nich samych.

Pozostałe dane użytkowników Portalu, w tym anonimowe dane eksploatacyjne, pozyskujemy w sposób automatyczny (nie są to jednak dane osobowe).

Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Dane eksploatacyjne i związane z wykorzystaniem cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Dane przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych, za pośrednictwem dedykowanych do tego celu narzędzi, mogą być poddawane profilowaniu w rozumieniu przyjętym przez RODO. W takim przypadku profilowanie może mieć na celu dopasowania ofert sprzedaży do preferencji użytkownika (m.in. na podstawie dotychczasowych zakupów lub uprzednio przeglądanych ofert i aukcji).

Pozostałe dane użytkowników Portalu, w tym dane osób kontaktujących się z nami, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.